Narystė

Narystė draugijoje

Draugijos nariai

 • Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje galiojančią gydytojo otorinolaringologo licenciją pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį.
 • Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, ypatingai nusipelnę draugijai. Apie garbės nario vardo suteikimą sprendžia draugijos valdyba. Garbės nariai tvirtinami draugijos narių visuotiniame susirinkime valdybai rekomendavus. Garbės nariai turi visas draugijos nario teises.
 • Asmenys, kurių gydytojo otorinolaringologo licencijos galiojimas yra pasibaigęs ar sustabdytas, gali dalyvauti draugijos veikloje ir naudotis visomis draugijos nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime ir būti išrinktu į valdymo organus.
 • Asmens narystė draugijoje baigiasi:
  • valdybos nutarimu pašalinus asmenį iš draugijos narių už įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą;
  • kai asmuo draugijos pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš draugijos;
  • kai asmuo miršta arba pripažįstamas neveiksniu šioje srityje;
  • be pateisinamos priežasties nemoka kasmetinio nario mokesčio.
  • Apie pašalinimą iš draugijos privaloma narį informuoti raštu per protingai trumpą laiką.
 • Už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje nariai gali būti skatinami įvairiomis formomis (apdovanojimai, piniginės premijos, kt.). Draugijos narių skatinimo tvarką nustato draugijos valdyba.

Draugijos narių teisės ir pareigos

 • Draugijos narių teisės:
  • Dalyvauti visuose draugijos organizuojamuose renginiuose.
  • Balsuoti draugijos visuotiniame narių susirinkime.
  • Reikšti savo ar grupės draugijos narių nuomonę ir ją ginti.
  • būti išrinktiems į visus valdymo organus.
  • Naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis.
  • Kreiptis į draugijos valdybą raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis ir artimiausiame valdybos posėdyje būti išklausytiems ar gauti atsakymą į kreipimąsi per protingai trumpą laikotarpį.
  • Prašyti sušaukti neeilinį draugijos valdybos posėdį ypač svarbioms problemoms spręsti.
  • Gauti visą draugijos turimą informaciją, išskyrus tą, kuri valdybos nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina. Informacijos teikimo ir atsisakymo teikti tvarką nustato draugijos valdyba.
  • Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus.
  • Bet kada išstoti iš draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
  • Susipažinti su draugijos narių sąrašu.
  • Teikti draugijai paramą plečiant materialinę draugijos bazę.
 • Draugijos nario pareigos:
  • Laikytis draugijos įstatų.
  • Padėti įgyvendinti draugijos veiklos tikslus ir uždavinius.
  • Vykdyti draugijos organų nutarimus.
  • Saugoti draugijos turtą ir paslaptis.
  • Mokėti nario mokestį.
  • Dalyvauti susirinkimuose.

Draugijos metinį mokestį galite pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaitą:

Lietuvos otorinolaringologų draugija

Kaip tapti Lietuvos otorinolaringologų draugijos nariu?

Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje galiojančią gydytojo otorinolaringologo licenciją pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį.

Lietuvos otorinolaringologų draugijos nario registracija

Prašau priimti mane į Lietuvos otorinolaringologų draugiją. Sutinku mokėti 20 Eur metinį nario mokestį. Sutinku vykdyti draugijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir laikytis kitų draugijos įstatų.