Įstatai

LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

1.1.Įstatų paskirtis

1.1.1. Šie įstatai reglamentuoja juridinio asmens (Lietuvos otorinolaringologų draugijos), kurio teisinė forma yra asociacija, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus.

1.2.Draugijos samprata

1.2.1. Lietuvos otorinolaringologų draugija (toliau – draugija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio nariai yra savanoriškai susivieniję fiziniai asmenys, pripažįstantys šiuos draugijos įstatus ir veikiantys laikydamiesi LR konstitucijos, LR civilinio kodekso bei kitų teisės aktų.

1.2.2. Draugija yra ne pelno siekianti organizacija.

1.2.3. Draugija turi teisę teikti labdarą ir paramą juridiniams ir fiziniams asmenims, taip pat, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi paramos gavėjo statusą, gauti paramą.

1.2.4. Draugija gali būti savanoriškai remiama fizinių ir juridinių asmenų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais.

1.2.5. Draugija įsteigta neterminuotam laikotarpiui. Draugijos ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 dieną.

1.2.6. Draugija turi antspaudą su savo pavadinimu, bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, simboliką. Draugijos simboliką, jos naudojimo tvarką ir apribojimus nustato draugijos valdyba.

1.2.7. Pagal savo prievoles draugija atsako visu savo turtu, bet neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.2.8. Pranešimai ir skelbimai apie draugijos esminius įvykius, taip pat su draugijos veikla susijusi vieša informacija yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje bei internetiniame draugijos puslapyje  „http://otorinolaringologai.org.”.

1.2.9. Draugija gali steigti filialus ar asociacijas teritoriniu pagrindu įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi draugijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialai steigiami bei jų veikla nutraukiama valdybos sprendimu. Filialai veikia pagal draugijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus. Pasibaigus filialo veiklai, likęs jos turtas ir lėšos perduodamos draugijai.

1.3.Draugijos veiklos pagrindai

1.3.1. Draugija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams ir teisės aktams.

2.1.Draugijos tikslai

2.1.1. Vienyti Lietuvos Respublikos gydytojus otorinolaringologus, skatinti ir remti Lietuvos otorinolaringologijos vystymąsi pasitelkus medicinos mokslą ir praktiką.

2.1.2. Aktyviai dalyvauti įgyvendinant Nacionalinę sveikatos koncepciją, svarstant ir priimant otorinolaringologijos veiklai svarbius teisės aktus.

2.2. Draugijos uždaviniai

2.2.1. Kelti draugijos narių profesinę kvalifikaciją: organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius.

2.2.2. Palaikyti mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos ryšius.

2.2.3. Palaikyti kūrybinio bendradarbiavimo ryšius su gretutinių specialybių atstovais ir užsienio valstybių mokslinėmis-praktinėmis draugijomis, asociacijomis, sąjungomis.

2.2.4. Nagrinėti ir svarstyti draugijos narių profesinius etikos pažeidimus.

2.2.5. Atstovauti ir ginti draugijos narių profesinius, ekonominius, socialinius interesus bei teises valstybinėse ir nevalstybinėse organizacijose.

2.2.6. Aktyviai propaguoti otorinolaringologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus bei jų reikšmę visuomenei ir žmonių gerovei.

2.2.7. Dalyvauti leidybinėje veikloje.

3.1. Draugijos nariai

3.1.1. Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikoje galiojančią gydytojo otorinolaringologo licenciją pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję nario mokestį.

3.1.2. Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, ypatingai nusipelnę draugijai. Apie garbės nario vardo suteikimą sprendžia draugijos valdyba. Garbės nariai tvirtinami draugijos narių visuotiniame susirinkime valdybai rekomendavus. Garbės nariai turi visas draugijos nario teises.

3.1.3. Asmenys, kurių gydytojo otorinolaringologo licencijos galiojimas yra pasibaigęs ar sustabdytas, gali dalyvauti draugijos veikloje ir naudotis visomis draugijos nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime ir būti išrinktu į valdymo organus.

3.1.4. Asmens narystė draugijoje baigiasi:

– valdybos nutarimu pašalinus asmenį iš draugijos narių už įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą, su įstatais nesuderinamą veiklą arba nario vardo pažeminimą;

– kai asmuo draugijos pirmininkui įteikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš draugijos;

– kai asmuo miršta arba pripažįstamas neveiksniu šioje srityje;

– be pateisinamos priežasties nemoka kasmetinio nario mokesčio.

Apie pašalinimą iš draugijos privaloma narį informuoti raštu per protingai trumpą laiką.

3.1.5. Už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje nariai gali būti skatinami įvairiomis formomis (apdovanojimai, piniginės premijos, kt.). Draugijos narių skatinimo tvarką nustato draugijos valdyba.

4.1.Draugijos narių teisės ir pareigos

4.1.1. Draugijos narių teisės:

1) Dalyvauti visuose draugijos organizuojamuose renginiuose.

2) Balsuoti draugijos visuotiniame narių susirinkime.

3) Reikšti savo ar grupės draugijos narių nuomonę ir ją ginti.

4) būti išrinktiems į visus valdymo organus.

5) Naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis.

6) Kreiptis į draugijos valdybą raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis ir artimiausiame valdybos posėdyje būti išklausytiems ar gauti atsakymą į kreipimąsi per protingai trumpą laikotarpį.

7) Prašyti sušaukti neeilinį draugijos valdybos posėdį ypač svarbioms problemoms spręsti.

8) Gauti visą draugijos turimą informaciją, išskyrus tą, kuri valdybos nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina. Informacijos teikimo ir atsisakymo teikti tvarką nustato draugijos valdyba.

9) Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus.

10) Bet kada išstoti iš draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

11) Susipažinti su draugijos narių sąrašu.

12) Teikti draugijai paramą plečiant materialinę draugijos bazę.

4.1.2. Draugijos nario pareigos:

1) Laikytis draugijos įstatų.

2) Padėti įgyvendinti draugijos veiklos tikslus ir uždavinius.

3) Vykdyti draugijos organų nutarimus.

4) Saugoti draugijos turtą ir paslaptis.

5) Mokėti nario mokestį.

6) Dalyvauti susirinkimuose.

5.1.Valdymo organai

5.1.1. Draugija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.1.2. Aukščiausias draugijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.

5.1.3. Visuotiniai narių susirinkimai ir valdymo organų posėdžiai turi būti protokoluojami.

5.1.4. Draugijoje sudaromi: vienasmenis draugijos valdymo organas – draugijos pirmininkas, kuris tuo pačiu yra ir draugijos valdybos pirmininkas. Kolegialus valdymo organas -valdyba.

5.2.Visuotinis narių susirinkimas

5.2.1. Gali keisti Draugijos įstatus.

5.2.2. Tvirtina draugijos valdymo struktūrą ir jos veiklos reglamentą.

5.2.3. Skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius.

5.2.4. Skiria (renka) ir atšaukia kitų kolegialių organų, jei tokie organai numatyti draugijos įstatuose, narius.

5.2.5. Nustato draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.2.6. tvirtina draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

5.2.7. Priima sprendimą dėl draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.

5.2.8. Išklauso draugijos pirmininko, valdybos, komisijų (jeigu tokios buvo sudarytos), revizoriaus ir etikos komiteto ataskaitas;

5.2.9. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.2.10. Priima sprendimą dėl draugijos buveinės adreso keitimo

5.2.11. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei iš esmės tai nėra valdymo organo funkcijos.

5.2.12. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems draugijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

5.2.13. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi draugijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.2.14. Preliminari kito visuotinio draugijos narių susirinkimo vieta ir data turi būti paskelbta visuotiniame draugijos narių susirinkime.  Informacija apie visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti paskelbiama internetiniame Draugijos puslapyje  „http://otorinolaringologai.org” ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki visuotinio draugijos narių susirinkimo. Visuotinis narių susirinkimas negali būti šaukiamas rečiau kaip kas vieneri metai.

5.2.15. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 draugijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 5.2.1. ir 5.2.7. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, kurie balsuodami susilaikė, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis).

5.2.1. ir 5.2.7. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių draugijos narių balsų.

5.2.16. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu skelbiama pertrauka. Neįvykusio visuotinių narių susirinkimo vietoje draugijos pirmininkas privalo sušaukti neeilinį draugijos valdybos posėdį. Neeilinio draugijos valdybos posėdžio metu turi būti numatyta pakartotinio visuotinių narių susirinkimo vieta ir laikas. Draugijos valdybos balsų dauguma patvirtinama pakartotinio visuotinio narių susirinkimo vieta ir laikas. Po pertraukos draugijos pirmininkas paskelbia susirinkimo dalyviams pakartotinio visuotino narių susirinkimo vietą ir laiką. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ta pačia tvarka ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo neįvykusio visuotinio draugijos narių susirinkimo. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo draugijos narių.

5.2.17. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas draugijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi draugijos narys ar valdymo organas.

5.3.Valdyba

5.3.1. Kolegialus draugijos valdymo organas – valdyba.

5.3.2Draugijos valdybai vadovauja draugijos pirmininkas, kuris tuo pačiu yra ir valdybos pirmininkas. Valdybą sudaro 10 narių, į jos sudėti įeina – draugijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas, 2 universitetinių Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikų vadovai ir 5 nariai.

Valdybą keturių metų laikotarpiui renka visuotinis draugijos narių susirinkimas. Valdybos įgaliojimai prasideda pasibaigus ją išrinkusiam susirinkimui. Ankstesnės valdybos įgaliojimai nutrūksta pasibaigus visuotiniam narių susirinkimui, kuriame buvo išrinkta nauja valdyba.

5.3.3. Valdyba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

5.3.4. Valdybos nariai turi lygias balso teises.

5.3.5. Neeilinį valdybos posėdį sušaukti turi teisę draugijos pirmininkas arba 2/3 valdybos narių.

5.3.6. Valdyba priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš draugijos narių.

5.3.7. Valdyba organizuoja konferencijas, seminarus.

5.3.8. Valdyba rengia ilgalaikes veiklos programas, svarsto ir ruošia dokumentų projektus. Šiems tikslams pasiekti gali formuoti komisijas ir tvirtinti jų darbo reglamentus. Komisijų pirmininkais turi būti valdybos nariai. Komisijų priimti sprendimai valdybai turi rekomendacinį pobūdį.

5.3.9. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Spendimas laikomas teisėtu, jeigu už jį balsavo dauguma valdybos posėdyje dalyvavusiųjų. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia draugijos pirmininko balsas.

5.3.10. Už veiklą valdymo organuose draugijos nariui gali būti atlyginama, taip pat gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos.

5.3.11. Visuotinis draugijos narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą, pavienius vadybos narius arba jos pirmininką dalyvaujančių visuotiniame susirinkime draugijos narių balsų dauguma.

5.3.12. Draugijos pirmininkas yra tuo pačiu ir valdybos pirmininkas.

5.3.13. Draugijos pirmininku gali būti bet kuris draugijos narys. Išrinktasis draugijos pirmininkas vadovauja Draugijai ir valdybai.

5.3.14. Draugijos pirmininką slaptu balsavimu keturių metų laikotarpiui renka visuotinis draugijos narių susirinkimas ne mažiau kaip iš dviejų kandidatų. Draugijos pirmininku patvirtinamas asmuo, surinkęs daugiau kaip 50% balsų iš visų visuotiniame narių susirinkime balsavusiųjų balso teisę turinčių Draugijos narių. Jei nė vienas iš kandidatų nesurenka daugiau kaip 50% visų susirinkime balsavusiųjų narių balsų, turi būti rengiamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja 2 daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Draugijos pirmininku pripažįstamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas.

5.3.15. Draugijos pirmininko įgaliojimai prasideda išsyk po jo išrinkimo.

5.3.16. Išrinktas draugijos pirmininkas turi teisę į draugijos valdybą siūlyti savo pavaduotoją, keturis narius, iždininką. Už pasiūlytus į valdybą narius visuotinis draugijos narių susirinkimas balsuoja atviru balsavimu už kiekvieną kandidatūrą atskirai. Pirmininko pasiūlytos kandidatūros tvirtinamos, jeigu už juos balsavo dauguma draugijos visuotinio susirinkimo narių.

5.3.17. Draugijos pirmininkas šaukia visuotinius narių susirinkimus ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui draugijos veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą. Informacija apie visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti paskelbiama internetiniame Draugijos puslapyje „http://otorinolaringologai.org” ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki visuotinio draugijos narių susirinkimo.

5.3.18. Draugijos pirmininkui suteikiami įgaliojimai atstovauti Draugijai visose institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, bei sudaryti sandorius Draugijos vardu.

5.3.19 Draugijos pirmininkas vadovauja draugijos ūkinei veiklai, atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose.

5.3.20. Draugijos pirmininkas priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

5.4. Pirmininko pavaduotojas

5.4.1. Pirmininko pavaduotoją siūlo išrinktasis draugijos pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis susirinkimas.

5.4.2. Pirmininkui dėl kokių nors priežasčių negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas, pagal draugijos pirmininko išduotą įgaliojimą (įsakymą), vykdo draugijos pirmininko pavaduotojas.

5.4.3. Draugijos pirmininko pavaduotojas vykdo funkcijas, kurias jam paveda pirmininkas arba valdyba.

5.5. Sekretorius

5.5.1. Sekretorių siūlo draugijos pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

5.5.2. Draugijos sekretoriaus veikla:

1) tvarkyti valdybos korespondenciją;

2) informuoti draugijos narius apie draugijos organizuojamus renginius;

3) tvarkyti draugijos dokumentaciją, narių sąrašus.

5.7. Iždininkas

5.7.1. Iždininką siūlo draugijos pirmininkas, o atviru balsavimu tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

5.7.2. Iždininkas tvarko ir atsako už draugijos finansus. (teikia finansines ataskaitas).

5.8. Etikos komitetas

5.8.1. Etikos komitetas sudaromas iš 3 narių. Jis 4 metų laikotarpiui renkamas visuotiniame narių susirinkime.

5.8.2. Etikos komitetas veikia pagal draugijos valdybos patvirtintus veiklos nuostatus. Komiteto darbui vadovauja komiteto narių išrinktas pirmininkas.

5.8.3.Komiteto veikla:

– Nagrinėja draugijos narių pareiškimus dėl mokslinės ir profesinės etikos pažeidimų ir šiais klausimais priima nutarimus. Esant reikalui, siūlo valdybos sprendimų projektus.

– Sprendimai priimami abipusiu ginče dalyvaujančių šalių susitarimu. Jei susitarti nepavyksta, toliau ginčai nagrinėjami ir sprendimai priimami įstatymų nustatyta tvarka.

– Rengia ir tobulina draugijos narių etikos kodeksą.

6.1. Draugijos finansinę veiklą tikrina revizorius, kurį 4 metų laikotarpiui renka draugijos visuotinis narių susirinkimas.

6.2. Draugijos revizorius privalo:

– tikrinti draugijos finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

– visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti bet kokius draugijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

– pranešti apie patikrinimo rezultatus jį pavedusiam atlikti valdymo organui;

– visuotiniam narių susirinkimui pateikti draugijos metų patikrinimo ataskaitą.

6.3. Draugijos valdymo organai privalo pateikti visus revizoriaus reikalaujamus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.

6.4. Revizorius įstatymu nustatyta tvarka atsako už draugijos finansinės veiklos trūkumų nuslėpimą.

7.1. Valdyba per 4 mėnesius po ūkinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų draugijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu draugija turi sudaryti sąlygas draugijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

7.2. Draugijos veiklos ataskaitoje be kita ko turi būti nurodyta:

1) informacija apie draugijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

2) Draugijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

3) Draugijos metinė finansinė atskaitomybė (finansinė veikla: pajamos, išlaidos, likutis);

4) Samdomų draugijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.3. Draugijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

7.4. Draugija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymu nustatyta tvarka.

8.1. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, taip pat politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į Draugijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

8.2. Draugija įstatų nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems įstatams.

9.1. Draugijos veiklai taikomi visi veiklos ribojimai, numatyti Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme.

9.2. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas ir turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu draugijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

10.1. Draugijos lėšas sudaro:

1) lėšos, gautos renkant stojamąjį ir nario mokestį;

2) fizinių ir juridinių asmenų įnašai, parama;

3) leidybinės veiklos pajamos;

4) kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

11.2. Lėšas draugija naudoja:

1) materialinei-techninei bazei kurti;

2) leidybinei veiklai finansuoti;

3) draugijos narių komandiruočių daliai išlaidų apmokėti

4) draugijos valdybos nuožiūra, kai reikia spręsti organizacinius klausimus ar draugijos keliamiems uždaviniams įgyvendinti.

11.1. Draugija gali būti pertvarkoma, jos veikla pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

11.2. Vienu metu draugija negali būti ir  reorganizuojama, ir pertvarkoma.

11.3. Jeigu draugijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą draugija turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

11.4. Likęs draugijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir draugijos narių reikalavimus dėl draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki draugijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti draugiją.